Etický Kodex a pravidla otevřených setkání Kruhy sdílení®


Zde jsou základní Pravidla Kruhů sdílení® pro otevřená setkání:
 1. Účastníci otevřených setkání Kruhy sdílení® (dále jen Kruh) se nezavazují, že se budou podílet na pronájmu prostor, i když se bez předešlého odhlášení či omluvení setkání nezúčastní.
 2. Odhlásit se nebo oznámit facilitátorovi svou neúčast (omluvit se z neúčasti) může již řádně přihlášený účastník minimálně 24 hodin před zahájením samotného sezení. 
 3. Kruh bude otevřen, pokud potvrdí svou účast více než 5 účastníků  minimálně 12 hodin před časem samotného naplánovaného setkání.
 4. Prostor pro konání otevřených setkání Kruhů je dostatečně prostorný, aby účastníci mohli sedět na zemi v kruhu tak, aby uprostřed nebyla žádná bariéra (stoly, vyvýšeniny, sloupy, atd), dostatečně izolovaný, aby účastníci nebyly rušeni okolím, dostatečně vybavený, aby se účastníci cítili pohodlně a uvolněně, dostatečně neutrální, aby účastníci nebyli rušeni vybavením a předměty v prostoru konání Kruhu.
 5. Účastníci se dostaví na setkání minimálně 15 minut před samotným začátkem otevřeného Kruhu, aby s pozdním příchodem nerušil ostatní a aby se aklimatizovali v prostředí, kde se setkání odehrávají.
 6. Po zahájení Kruhu nebude na pozdní příchod brán zřetel a nebude již na setkání vpuštěn. Takový účastník bude brán za neodhlášeného a neomluveného účastníka.
 7. Každé setkání má určeného "moderátora" (facilitátora councilu) Kruhu. Jeho role spočívá v tom, že pro celou skupinu setkání vede, tj. říká, co se bude dělat a jak se to bude co v průběhu samotného Kruhu dělat. Facilitátor ručí za průběh, formu setkání a udržuje nastavené téma setkání, pokud nějaké je skupinou stanoveno na začátku Kruhu.
 8. Každý účastník svou registrací souhlasí s tím, že neopustí setkání dříve, než bude oficiálně ukončeno moderátorem. 
 9. Maximální délka oficiálního setkání je obvykle 2,5 hodiny od stanoveného času v pozvánce. Záleží na podmínkách, které stanoví konkrétní facilitátor.
 10. Pokud účastník ví, že se celého setkání nemůže  účastnit, je lepší se ze setkání zcela odhlásit, aby nerušil atmosféru setkání a ostatní účastníky.
 11. Téma se musí jednohlasně odsouhlasit všemi přítomnými na daném setkání Kruhu.
 12. Vše, co bude řečeno v Kruhu zůstává tajemstvím zúčastněných - neopustí Kruh. Účastník se zavazuje k udržení informací o ostatních účastnících v tajnosti.
 13. Na každém setkání se vyhradí prostor k volné diskuzi po hlavní části Kruhu v posledních 30 minutách setkání.
 14. Pokud chce samotný účastník Kruhu dát někomu individuálně zpětnou vazbu, používá následující formulaci a ptám se - "Mám pro tebe zpětnou vazbu, chceš jí slyšet?"
 15. Ten, kdo zpětnou vazbu přijímá má možnost gestem nebo slovem naznačit, že mu to stačí a více nechce slyšet. Účastník může zpětnou vazbu odmítnout zcela. Pokud jí přijme, je slušností za ní poděkovat.
 16. Účastníci dodržují časové úseky pro samotné sdílení v Kruhu poctivě a jasně. Jakmile skončí určený čas, účastník svou řeč v daném okamžiku úplně - i v půlce věty - ukončí. Facilitátor upozorňuje na 1 min do konce dané doby mluvení účastníka (dle počtu účastníků) pro sdílení To samé platí pro zpětnou vazbu. Pokud zpětná vazba není stanovena, mohou účastníci sedět pouze v tichu. Každý by měl mít stejné právo na svůj určený čas a na zpětnou vazbu.
 17. Facilitátor Kruhu má právo daného účastníka nebo účastníky přerušit, upozornit, pokud se nedrží Pravidel nebo Etického kodexu Kruhů sdílení®, a hodnot, které uznává European Council Network.
 18. Mobilní telefony nechávají účastníci vypnuté po celou dobu setkání a nepoužívají je.
 19. Platí-li účastník za přítomnost v Kruhu, je zapotřebí koncovou cenu na účastníka vždy nechat schválit iniciátorem Kruhů sdílení®.
 20. Používání propagačních materiálů s logem a ochrannou známkou Kruhů sdílení® může facilitátor pouze s výslovným písemným souhlasem iniciátora Kruhů sdílení®.
 21. Iniciátor Kruhů sdílení® si nenárokuje finanční odměnu za pořádání Kruhů sdílení® jakýmkoli facilitátorem (certifikovaný Partner).
  Zde je Etický kodex Kruhů sdílení® pro otevřená setkání:
  1. Každý účastník disponuje v daný okamžik všemi potřebnými zdroji pro sdílení.
  2. Kruhy sdílení napomáhají osobní prosperitě, rozvoji a pomoci ostatním, a to vše v dobré nezištné víře.
  3. Všichni účastníci respektují ostatní účastníky Kruhu plně v jejich vzezření, ve vyjadřování se, v názorech, ve vyznání, v barvě pleti, v jazyce,  v národnosti a v jejich pravdě.
  4. Účastníci přistupují ke sdílení v Kruhu v čistém Já (své chytrosti a řešení nechají za dveřmi, osobní zájmy odloží stranou). 
  5. Účastníci mluví v pravdě, upřímně a svobodně. 
  6. Účastníci mluví vždy ze srdce k srdci ostatním účastníkům.
  7. Účastníci mluví ze své zkušenosti, ze svého vlastního poznání. Slova jako "říká se, že..." nemají v Kruhu místo ani prostor.
  8. Každý účastník respektuje čas pro sdílení, který je vyhrazen druhému tím, že jej nepřerušuje, tím, že mu dá prostor pro vyjádření se.
  9. Účastníci sdílejí a reagují v Kruhu v duchu 4 základních principů: Ochrany, Síly, Tvořivosti, Ducha.
  10. Účastníci respektují a ctí rituál a vážnost zahájení, průběhu a ukončení každého Kruhu.
  11. Ticho má v Kruhu své místo pro každého účastníka.
  12. Mluvící předmět má tu moc umlčet ostatní, kteří jej právě nedrží. Kdo právě drží mluvící předmět, tak pouze on má právo se vyjádřit.

  Kruhy sdílení®

  Kruhy sdílení® je volná a nekomerční platforma. Záměrem této iniciativy s ochrannou známkou je šířit sílu sdílení prostřednictvím řízených otevřených setkání (Kruhy sdílení®), která ctí stejné základní principy, etický kodex a pravidla facilitace councilu. Podpořte tuto iniciativu palcen nahoru i Vy! Kruhy Sdílení® na Facebooku.

  Předchozí
  Další »